Lingua Bohemica Home Page

Ochrana osobních údajů – GDPR

Provozovatelem internetových stránek www.lingua-bohemica.com je Mgr. Iva Pecová, IČ: 62559761, sídlem Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5.

Zásady ochrany osobních údajů

vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), dále jen GDPR, přijaté Mgr. Ivou Pecovou, IČ: 62559761, ve vztahu ke studentům a klientům:

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je jazyková škola LINGUA BOHEMICA zastoupená Mgr. Ivou Pecovou IČ: 62559761, sídlem Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5, (zápis: Živnostenský úřad Praha 5, č.j. ŽO/0006663/94/Zol/001).

Prohlášení správce

Prohlašujeme, že vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s nimi zacházeno v souladu s nejnovějšími požadavky jednak morálními, jednak etickými a také technickými. Splňujeme všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsme pro naše studenty veřejných a privátních kurzů v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami, které se účastní našich jazykových kurzů. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od studentů, tedy od subjektů osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů jsme pro právnické osoby, jejichž zaměstnance vyučujeme v zakázkových jazykových kurzech nebo ve veřejných kurzech. V takovém případě získáváme osobní údaje od zaměstnavatele studentů, který je správcem jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Jako správci využíváme osobní údaje, které nám poskytují studenti k tomu, abychom mohli se studenty uzavřít smlouvu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší práce je organizace jazykových kurzů, vedení evidence o průběhu jazykových kurzů a vystavování hodnocení studentů, k čemuž osobní údaje potřebujeme.

Pro zákazníky, jejichž zaměstnanci se zúčastňují zakázkových jazykových kurzů, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž součástí jsou naše povinnosti v oblasti vedení evidence jazykové výuky a souvisejícího reportingu jak získaných kompetencí, tak vynaložených nákladů.

Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy, kteří využili naši službu jazykových testů či jazykových auditů. V těchto případech jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy na žádost subjektu osobních údajů.

Studentům nebo zájemcům o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, jsme oprávněni v souladu s GDPR v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem zasílat též další informace a obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů studentů a zájemců o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. V žádném případě nezpracováváme ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši práci.

Předání osobních údajů dalším osobám

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů. Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, nebo nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Máte též právo vznést námitku proti využití vašich údajů v přímém marketingu. Po podání námitky bude využití vašich dat pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu okamžitě ukončeno. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte: iva.pecova@volny.cz.

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů?

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost elektronickou poštou na adresu, iva.pecova@volny.cz. Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Systém, kde jsou zpracovávány a uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie.